Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
De inhoud van deze website is van algemene aard ten aanzien van de activiteiten van Acupunctuur Franeker. U bepaalt zelf de waarde ervan voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke gezondheidssituatie. Acupunctuur Franeker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website. Acupunctuur Franeker is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden, onder KVK nummer 51324520.

Betalingsvoorwaarden
Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de cliënt en de therapeut.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen mondeling uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de therapeut zich het recht het consult tarief voor de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen. De nota dient binnen veertien dagen na notadatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de vijftiende dag na notadatum. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is Acupunctuur Franeker gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is Acupunctuur Franeker gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25,- euro.

Vergoeding
Als u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten, kunt u meestal van de zorgverzekeraar een vergoeding ontvangen voor de behandelingen van Acupunctuur Franeker. Hier vindt u een algemeen overzicht van vergoedingen, maar neem bij twijfel altijd contact op met uw verzekeraar!
De daadwerkelijke vergoeding moet u zelf achteraf met uw verzekeraar afstemmen. Behandelingen bij Acupunctuur Franeker betaalt u dus zelf; om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u vervolgens zelf de factuur bij de zorgverzekeraar in.

Klachtenregeling
Bij een klacht wendt de klager zich tot de betreffende therapeut.
De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.
Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan één van de landelijk opererende klachtencommissies, die te vinden zijn onder het menu Links. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Overleg
Zo nodig zal Acupunctuur Franeker, uiteraard in overleg en na nadrukkelijke toestemming van u, contact onderhouden met uw huisarts of een andere verwijzer.

Behandeling
Voorafgaand aan een behandeling legt de therapeut de werkwijze en het behandelplan uit, en geeft hij aan welke handelingen verricht zullen worden. Heeft u bezwaar tegen deze handelingen, maak hier dan direct melding van.

Privacy
Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, houdt Acupunctuur Franeker een registratie van medische en administratieve gegevens bij. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling worden geregistreerd. Acupunctuur Franeker gaat zorgvuldig met deze gegevens om en houdt zich hierbij aan de wettelijk geldende regels.
Besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. De behandelaar is geregistreerd bij het BIG, met ondertekening van een verklaring van een eed tot geheimhouding ten aanzien van informatie ontvangen van patiënten. Als cliënt heeft u recht op inzage in uw dossier en kunt u een kopie hiervan opvragen.

Klachten
Heeft u klachten waar we samen niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de NVA, de vakvereniging waarbij ik als acupuncturist ben aangesloten. Het reglement Tuchtrechtspraak van de NVA staat borg voor een gedegen, objectieve behandeling van uw klacht. Meer informatie vindt u verder bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen.

Huisregels en bejegening
Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van cliënten ook een aantal richtlijnen opgesteld, volgens welke de praktijk werkt. Beiden met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.
De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

Als u tijdens het wachten lectuur leest of uw kinderen met het speelgoed spelen, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.

Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.

Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van de andere sekse behandeld te worden, dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn.

Als er derden (bv stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

De therapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de cliënt en therapeut een andere therapeut geadviseerd worden of de behandeling beëindigd worden.

  Vraag hier uw brochure(s) over acupunctuur aan

  Acupunctuur uitgebreidAcupunctuur algemeenAcupunctuur ademhalingsproblemenAcupunctuur blaasklachtenAcupunctuur burn-outAcupunctuur hoofdpijnAcupunctuur hooikoortsAcupunctuur huidproblemenAcupunctuur klachten bij kinderenAcupunctuur maag- en darmklachtenAcupunctuur overgewichtAcupunctuur overgangsklachtenAcupunctuur reumatische aandoeningenAcupunctuur RSIAcupunctuur rugklachtenAcupunctuur slaapproblemenAcupunctuur sport & blessuresAcupunctuur vruchtbaarheidsproblemenAcupunctuur zwangerschapsklachten  [text your-tel watermark "Uw telefoonnummer]


  acupunctuur friesland

  Acupunctuur

  Lees verder
  acupunctuur behandeling friesland

  Behandelmethoden

  Lees verder
  acupunctuur tegen klachten

  Klachten

  Lees verder
  verf1

  Vergoeding

  Lees verder